תמצית החוק והתקנות

 

תמצית החוק והתקנות

 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (ובשמו הקודם חוק מס שבח מקרקעין) נכנס לתוקפו ביום 22/08/1963.

 

במהלך השנים תוקן החוק מספר רב של פעמים והותאם לשינויים הכלכליים ולהתפתחות שוק הנדל"ן בישראל.

 

בהתאם להוראות החוק, מוטל על מוכר זכות מקרקעין ועל עושה פעולה באיגוד מקרקעין  מס שבח ואילו על הרוכש מוטל מס רכישה.

 

מקרקעין מוגדרים בחוק כקרקע בישראל לרבות בתים, בניינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע.

 

זכות במקרקעין מוגדרת בחוק כ- בעלות, חכירה העולה על 25 שנים, בין שבדין ובין שביושר, הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור.

 

מכירה לעניין זכות במקרקעין בין בתמורה ובין שלא בתמורה מוגדרת בחוק ככל הענקה של זכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה.

חשוב לדעת, כי החוק קבע כי הורשה, העברת זכות במקרקעין אגב גירושין, הקניית זכות במקרקעין לנאמן/ אפוטרופוס/מפרק/ כונס נכסים אינן נחשבות למכירות.

 

מס שבח

סעיף 6 לחוק קובע כי מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכות מקרקעין.

מס שבח מקרקעין הוא למעשה מס רווח הון, המוטל על מוכר זכות במקרקעין/ זכות באיגוד מקרקעין אשר אינה מהווה בידיו "מלאי עסקי".

המס מוטל רק במקרה בו למוכר נוצר רווח מהמכירה.

הוראות החוק קובעות את דרך חישוב השבח, את ההוצאות המותרות בניכוי, את ההוראות לקביעת יום המכירה ושווי המכירה. בנוסף, החוק קובע פטורים והקלות ממס.

 

מס רכישה

סעיף 9(א) לחוק קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה, מס רכישה הוא מס המוטל בגין רכישת נכס מקרקעין (בדומה למע"מ).

מס הרכישה הנו בשיעור משווי המכירה, בנכסים שאינם נחשבים ל"דירת מגורים" שיעור המס קבוע לכל השווי ואילו בדירות מגורים שיעור המס מדורג.

חשוב לדעת, כי תקנות מיסוי מקרקעין מסדירות את ההקלות או הפטורים במס הניתנות לגופים מסוימים, נכים, עולים חדשים, העברות בתוך התא המשפחתי ועוד.בנוסף, החוק מסדיר מדרגות מס מופחתות לרוכש דירת מגורים יחידה מנגד ישנן מדרגות מס גבוהות לרוכש שהינו "מרובה דירות".

לאחר הרפורמה במיסוי דירות מגורים (תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין) גובה מס הרכישה משתנה גם בהתאם לסיווג תושבותו של הרוכש, כלומר, "תושבי חוץ" ישלמו מדרגות מס גבוהות אפילו יותר "ממרובי דירות" תושבי הארץ בבואם לרכוש דירת מגורים יחידה.

 

 

 

מיסוי מקרקעין

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן