מועדי דיווח בעסקאות מקרקעין

 

מועדי דיווח בעסקאות מקרקעין

 

סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 מטיל חובת דיווח בגין כל מכירה או רכישה של זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין.

הכלל הינו כי מועד העסקה הרלוונטי הוא מועד ההתקשרות בין הצדדים, כלומר, מועד החתימה על הסכם המכר ובמקרה שנחתם זיכרון דברים מהרגע שנחתם הוא מחייב את הצדדים בחובת הדיווח.

 

ישנם מקרים שונים בהם נשאלת השאלה מהו המועד המחייב לדיווח, כדלהלן:

 

  • הסכם מכר הכולל תנאי מתלה: לעיתים צדדים חותמים על הסכם הכולל בתוכו תנאי מתלה שרק במידה ויתקיים משמעותו תהא שההסכם ייכנס לתוקף או לחילופין שיחדל התנאי מלהתקיים ואז מדובר בתנאי מפסיק. למעשה התנאי הינו אירוע עתידי שבעת חתימת ההסכם הצדדים אינם יכולים לדעת בוודאות אם יתקיים או לאו. במקרה של עסקה הכוללת בחובה תנאי מתלה, קיימת חובת דיווח לרשויות המס  ביום חתימתה ואין בהוספת התנאי המלה או תנאי אחר להביא לדחיית מועד הדיווח ויש לדווח על העסקה תוך 40 ימים או 50 ימים במקרה שומה עצמית. במידה והתנאי המתלה לא התקיים יש להגיש למשרדי מיסוי מקרקעין במחוז שבו נמצא הנכס תצהיר בגין בטלות העסקה חתום ומאומת על ידי כל הצדדים להסכם. חשוב,  גם כאשר התנאי המתלה לא התקיים עוד בטרם הוגש הדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין עדיין יש להגיש דיווח בגין העסקה בצירוף תצהירים בגין בטלות העסקה חתומה על ידי כל הצדדים.

 

  • מכירת נכס באמצעות מנהל עזבון או כונס נכסים: כאשר נכס נמכר באמצעות מנהל עיזבון או כונס נכסים יהיה יום המכירה היום בו ניתן אישור לעסקה על ידי בית המשפט או ראש הוצאה לפועל במקרים שונים.

 

  • מכירת נכס השייך לרשות מקומית: כאשר נכס נמכר על ידי רשות מקומית העסקה טעונה אישור של שר הפנים . יום המכירה יהא היום בו חתמו הצדדים על ההסכם. אולם, ניתן יהיה לבטל את השומה במצב דברים ששר הפנים לא ייתן אישורה לעסקה שנחתמה.

 

  • מכירת נכס באמצעות מפרק חברה או על ידי נאמן בפשיטת רגל: במכירת נכס על ידי מפרק חברה או נאמן בפשיטת רגל יום המכירה יהיה יום חתימת הצדדים על ההסכם אף אם נדרש  אישור בית המשפט. אולם, במידה ומדובר על "ויתור נכס מכביד" (הגדרה בפקודת פשיטת הרגל) יום המכירה יהיה היום בו נתן בית המשפט את אישורו למכירה.

 

  • מכירה שנעשית על ידי קטין או על ידי פסול דין: כאשר מדובר בקטין או בפסול דין העסקה טעונה אישור בית משפט לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות במקרה כזה יום המכירה יהיה יום מתן אישור בית המשפט.

 

 

מהי הערת אזהרה

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן