מועדי תשלום המס

מועדי תשלום המס

 

 

תשלום על פי שומה עצמית ישולם תוך 50 יום מתאריך העסקה.

 

במקרה ששולם המס על פי השומה העצמית ושומת המנהל שנקבעה גבוהה יותר, ישולם ההפרש תוך 30 יום מיום שנמסרה השומה לחייב.

 

המס על פי השומה שערך המנהל לפי מיטב השפיטה ישולם בתוך 15 יום מיום שנמסרה השומה לחייב.

 

בהסכם למכור זכות במקרקעין ישולם המס בתוך 15 יום מיום שנמסרה השומה לחייב או בהתקיים אחת מאלה, לפי המאוחר:

  • הרוכש קיבל את החזקה במקרקעין.
  • לעניין חבות במס רכישה כאשר הרוכש שילם סכום העולה על 50% ממחיר הזכות.
  • לעניין חבות במס שבח כאשר הרוכש שילם סכום העולה על 40% ממחיר הזכות.
  • הרוכש קיבל ייפוי כח לרשום זכותו במקרקעין.

 

בסמכות המנהל לדחות את מועד חובת תשלום המס אם ראה סיבה מספקת לכך, חשוב לציין כי על תקופת הדחייה יחולו הפרשי הצמדה וריבית (סעיף 91א לחוק).

 

חשוב לדעת כי ככלל על גביית המס וכן על גביית הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות תחול פקודת המיסים. אולם, בסמכות המנהל לפטור מתשלום קנס אי הצהרה במועד וקנס אי תשלום במועד וזאת אם ראה סיבה מספקת לכך.

מיסוי מקרקעין

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן