תיקון שומה וביטול שומה 

 

תיקון שומה וביטול עסקה

 

תיקון שומה

סעיף 85 לחוק קובע כי המנהל רשאי בין ביוזמתו ובין לפי דרישת מי ששילם מס, לתקן שומה שנעשתה לפי סעיף 78(ב) או (ג) או לפי סעיף 82 תוך 4 שנים  מיום שאושרה כשומה עצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה , לפי העניין, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

  • נתגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות למנהל בעת עשיית השומה אשר עשויות לחייב במס או לשנות את סכום המס.
  • נמסרה הצהרה לא נכונה, שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס.
  • נתגלתה טעות בשומה.

 

ביטול עסקה

אם צדדים לעסקה החליטו לבטלה עליהם להגיש הודעה על כך למנהל מס שבח על גבי טופס, אם המנהל שוכנע כי מדובר בביטול עסקה מעיקרה, יבטל את השומות שערך ובמקרה שבוצעו הליכי גביית המס יחזיר את תשלומי המס ששולמו.

מיסוי מקרקעין

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן