פטורים והקלות במס רכישה

 

 

פטורים והקלות ממס רכישה

 

 

תקנות מס הרכישה קובעות פטורים, הנחות והקלות ממס רכישה במקרים השכיחים הבאים:

 

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום  מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) ועד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) על השיעורים להלן:

 

הקלה לנכה, נפגע פעולות איבה ומשפחות חיילים שנספו במערכה.

 

בהתאם לתקנה 11 לתקנות מס רכישה זכאי נכה, נפגע פעולת איבה או בן משפחה של חייל שנספה במערכה  הרוכש זכות במקרקעין לשם שיכונו להקלה במס רכישה בשיעור של 0.5% משווי הזכות. יש לציין כי הפטור יכול להינתן עד פעמיים למי שזכאי לו.

 

במידה והרוכש זכאי לפטור זה ואולם הדירה הנרכשת אינה דירתו היחידה יש לבדוק שהמס לפי מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה אינו נמוך מהמס לפי תקנה 11.

 

הקלה ל"עולה"

 

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה, להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה שלפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים שלאחר עלייתו לישראל.

 

  • על חלק השווי שעד 1,734,225 שקלים חדשים – 0.5%.
  • על חלק השווי העולה על 1,734,225 שקלים חדשים  - 5%.

 

עולה זכאי לפטור פעם אחת כאשר הוא רוכש דירת מגורים ופעם נוספת לגבי רכישת עסק  בו הוא או קרוב שלו עובד.

 

הקלה לרוכש משק חקלאי

 

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) ועד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) לתשלום מס רכישה (לגבי החלק שאינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 

  • על חלק השווי שאינו עולה על 354,710 שקלים חדשים – 0.5%.
  • על חלק השווי העולה על 354,710 שקלים חדשים – 5%.

 

מכירה לקרוב

 

בהתאם לתקנה 20 לתקנות מס רכישה  במכירת זכות ללא תמורה מיחיד לקרובו יהיה מס הרכישה 1/3 ממס רכישה שהיה נקבע במכירה  רגילה.

 

קרוב לעניין זה הינו: בן זוג, הורה, צאצא, נכד, נין, בן זוג של הצאצא, אח ואחות..

 

מכירה לבן זוג

 

בהתאם לתקנה 21 לתקנות מס רכישה נקבע פטור ממס רכישה במכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן זוג המתגורר עם המוכר באותה דירה.

 

פטור ממכירות מסוימות

 

תקנה 27 לתקנות מס רכישה קובעת פטור ממס רכישה ממכירות מסוימות להלן:

 

מכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס שבח על פי סעיפים 54, 55, 57, 64, 65, 66, 67, 68 או 69 לחוק, פטורה ממס רכישה.

 

מכירת זכות במקרקעין מאיגוד ליחיד, אם הזכות היתה בבעלותו ביום הפרסום ברשומות של תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון), התשמ"ג-1983, והמכירה פטורה ממס על פי סעיף 71 לחוק - פטורה ממס רכישה.

 

(1) נמכרה זכות במקרקעין מאיגוד לאיגוד מספר פעמים בזה אחר זה, ותוך 6 חדשים ממועד המכירה הראשונה נמכרה הזכות ליחיד, יחול לגבי המכירות האמורות פטור ממס רכישה אם נתקיימו שני אלה:

(א)    כל המכירות האמורות פטורות ממס לפי סעיף 71 לחוק;

(ב)    האיגוד שביצע את המכירה הראשונה היה הבעלים של הזכות 27.7.1983.

 

(2)   נתקיימו התנאים הקבועים בפסקה (1) אך לא כל הזכות במקרקעין נמכרה ליחיד אלא חלק ממנה בלבד, יחול הפטור ממס רכישה לגבי המכירות של אותו חלק מהזכות בלבד.

 

 

(1)   הגישו בעלי הזכויות באיגוד למנהל הצהרה לפיה העברת זכות במקרקעין מאיגוד לאיגוד נעשית במסגרת תכנית כוללת שבסופה תועבר הזכות ליחיד, וכי למיטב ידיעתם יתקיימו התנאים הקבועים בתקנת משנה (ג) לגבי כל המכירות, יהא האיגוד שרכש את הזכות זכאי שלא לשלם את מס הרכישה גם אם טרם נתקיימו תנאים שמועד קיומם הוא לאחר מועד העברת הזכות, ובלבד שמסר ערבות, להנחת דעת המנהל, לתשלום המס;

(2)   לא נתקיימו תנאים שהוצהר עליהם כאמור בפסקה (1), יחויב האיגוד במס הרכישה שהופטר ממנו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שבו היה חייב לשלמו אילו לא הופטר ממנו ועד מועד התשלום בפועל.

 

רישומם של ניירות ערך של איגוד מקרקעין למסחר בבורסה, כהגדרתה בפקודה, פטורה ממס רכישה.

 

בפירוק איגוד מקרקעין שלפי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק תאגידי מקרקעין מסוימים), התשס"ד-2004, רואים את מניותיו כנמכרות כאמור בסעיף 93 לפקודה, תהיה הפעולה באיגוד מקרקעין כאמור, פטורה ממס רכישה.

 

 

מיסוי מקרקעין

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן