הליך תביעה לפינוי מושכר

 

 

הליך התביעה לפינוי מושכר

 

תובע רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב – 1972 חל עליו.

תביעה לפינוי מושכר שמוגשת בהתאם לתקנות החדשות, לא תכלול סעדים נוספים, אולם התובע יהא רשאי לתבוע סעדין נוספים בשל אותה עילה, בהליך נפרד  ובלא צורך קבלת רשות בית המשפט לכך.

 

כתב התביעה

 

כתב תביעה לפינוי מושכר יוכתר במילים "כתב תביעה לפינוי מושכר"

 

בכתב התביעה יפרט התובע את טיעוניו, יצרף לו תצהיר עדות ראשית של העדין, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לתביעה, המצויים או שהיו מצויים בשליטתו או ברשותו או ברשותו של התובע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה. כלומר, על בתובע לצרף לכתב התביעה את כל החומר הרלוונטי שיש בידו לעניין התביעה לפינוי מושכר.

 

קביעת מועד לדיון

 

בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובעה שלא יהיה מאוחר מ- 30 ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק.

 

נתבע בתביעה לפינוי מושכר לא יהא רשאי להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי.

 

ההנחה היא כי במקרים בהם לשוכר אין טענת הגנה טובה מפני התביעה ייתפר הדיון כבר בדיון הראשון, שלמעשה מתקיים תוך 60 ימים ממועד הגשת כתב התביעה.

 

מקרים בהם לא ניתן לסיים את המחלוקת בדיון אחד יועברו להתברר במתכונת של תובענה "בסדר דין מהיר". 

 

 

קבוצות רכישה

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן