חובת דיווח בעסקאות מקרקעין

 
חובת דיווח בעסקת מקרקעין

 

סעיף 73(א) וסעיף 73(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 קובע כי על מוכר ורוכש זכות במקרקעין קיימת חובת דיווח בהתאם למועדים הקבועים בחוק.

 

חובת הדיווח הינה תוך 30 יום מיום ביצוע העסקה, הדיווח יתבצע על גבי טפסים של משרדי מיסוי מקרקעין, את ההצהרה יש להגיש למשרדי מיסוי מקרקעין האזורי שהנכס נמצא בתחומו. (לפי תיקון 89 לחוק מסמ"ק יחול על עסקאות שבוצעו החל מיום 01 בינואר 2017).

 

קיימת אפשרות להגיש הצהרה הכוללת שומה עצמית של מס השבח או מס הרכישה, במקרה של הגשת שומה עצמית ניתן להגיש את הדיווח תוך 50 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהמס על פי השומה העצמית שנעשתה ישולם תוך פרק זמן זה.

 

במידה והוגשה שומה עצמית, מנהל מיסוי מקרקעין יוציא שומה זמנית או סופית תוך פרק זמן של עד שישה חודשים, אחרת השומה העצמית תיהפך לשומה סופית. במידה והוצאה שומה זמנית על המנהל להוציא שומה סופית תוך פרק זמן של עד שישה חודשים כאשר הוגשה שומה עצמית. לחילופין, על המנהל להוציא שומה סופית תוך שנה  אם הוגשה הצהרה במקום שומה עצמית.

 

"מכירה" לעניין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, מוגדרת בחוק ככלל הענקה של זכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה.

 

חשוב לדעת, קיימים מקרים בהם העברה של זכות במקרקעין לא תיחשב כמכירה בהתאם להגדרה בחוק ומכאן שלא תהא מחויבת בדיווח או בתשלום מס. כדלהלן:

 

  • הקניות לבעל תפקיד (נאמן/ אפוטרופוס/ מפרק): סעיף 3 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 עניינו הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן ו/או לאפוטרופוס ו/או למפרק ו/או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת רגל, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, חוק נכסי נפקדים, חוק נכסי גרמנים תש"י – 1950 או לחברה כהגדרתה  בחוק נכסים של נספי שואה  (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו -2006 או לגוף שנקבע לפי סעיף 64(ג)  לאותו חוק. לפי אותו חוק – אינה "מכירה זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" לעניין חוק זה.

 

  • הורשה אינה מכירה: סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), עניינו הורשה של זכות במקרקעין בין מכוח צו ירושה ובין מכוח צו קיום צוואה אינה תיחשב למכירת זכות במקרקעין ולא תחויב במס שבח או במס רכישה. אולם על אף האמור בסעיף 4 מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידיי היורשים ולכן היא תחויב בחובת דיווח ובתשלום מס. חשוב לדעת, כי על פי סעיף 5(ג)(4) לחוק, החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין יורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפי רישום צו ירושה  או צו קיום צוואה כמשמעותם בחוק הירושה, תשכ"ה – 1965, לא תיחשב כ"מכירה" ובלבד שבמסגרת החלוקה לא ניתנה תמורה בכסף, או שווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון שאז יראו את חלק העיזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר.

 

  • העברה אגב גירושין: סעיף 4(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),עניינו העברת זכויות במקרקעין או באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראו כמכירה או כפעולה באיגוד לעניין חוק זה, בין אם העברה נעשית בין בני הזוג ובין אם העברה מבני הזוג לילדיהם.
 

.

מהי הערת אזהרה

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן